Choď na obsah Choď na menu

Korózne inžinierstvo

Ponuka špecializovaných činností ochrany železobetónových stavieb pred účinkami bludných prúdov

 • Základný korózny prieskum
  • Cieľom korózneho a geoelektrického prieskumu je zistiť agresivitu prostredia v lokalite výstavby podrobným prieskumom pre zisťovanie zdrojov bludných prúdov v súlade s technickými podmienkami  Ministerstva dopravy  SR na základe ukazovateľov koróznej agresivity prostredia.

 

 • Stanovenie stupňa ochranných opatrení 
  • ​Stupeň ochranných opatrení sa stanovuje pre navrhované a už existujúce stavebné objekty na základe korózneho prieskumu a odborného posúdenia východiskových podkladov.

 

 • Spracovanie projektovej dokumentácie stavby - ochrana pred vplyvmi bludných prúdov a ochrany pred atmosférickým prepätím
  • Pri rozsiahlych stavbách sa odporúča zahrnúť do projektovej dokumentácie stručný popis koncepcie riešenia ochrany stavby pred účinkami bludných prúdov v stupni projektovej dokumentácie pre DÚR.

  • V prípade, ak sa ochrana stavby nenavrhuje a nerealizuje, zdôvodnenie sa uvedie v projektovej dokumentácií stavby.

  • Súčasťou projektovej dokumentácie v stupni DSP musí byť riešenie ochrany stavby pred účinkami bludných prúdov s popisom primárnej a sekundárnej ochrany a konštrukčných opatrení pre zamedzenie vplyvu bludných prúdov na železobetónovú konštrukciu.

  • V stupni projektovej dokumentácie DRS projektant stavby spolupracuje s naším pracoviskom pri návrhu ochranných opatrení na jednotlivých detailoch ako sú požiadavky na zváranie výstuže, mostné závery, osadenie ložísk, vývody z výstuže atď.

 

 • Kontrolná činnosť v priebehu výstavby 

  • Účelom kontrolnej činnosti je upozorniť stavbu najmä na konštrukčné vady mostných stavieb, ktoré by viedli k znehodnoteniu realizovaných ochranných opatrení a ku skresleným výsledkom merania v priebehu a po dokončení stavby.

 

 • Merania v priebehu a po dokončení výstavby

  • Výsledky meraní v priebehu a po dokončení stavby sa spracovávajú do protokolov podľa technického predpisu a sú súčasťou odovzdávacieho konania do užívania stavby. Protokol obsahuje vypracovaný pasport stavebného objektu. 

  • Výstupom správy sú okrem vyhodnotenia aj odporúčania pre prevádzkovateľa, na doplňujúce ochranné opatrenia a stanovenie termínu a rozsahu prvých opakovaných meraní v priebehu života stavby.

 

 • Nedeštruktívna a neinvazívna diagnostika a hodnotenie korózie železobetónových konštrukcií stavby

  • ​​Systém neinvazívnych meraní na povrchu železobetónovej konštrukcie pomocou bezdrôtovej technológie s prienikom do hĺbky železobetónovej konštrukcie podľa štandardu  – Standard Test Method for Corrosion Potentials of Uncoated Reinforcing Steel in Concrete.

   Touto metódou merania sa určuje:

   • Detekcia korózie vo výstuži pomocou potenciálového merania.
   • Vyhodnotenie korózneho potenciálu výstuže.
   • Meranie rýchlosti korózie výstuže.
   • Meranie rezistivity (elektrického odporu) betónu.
   • Posúdenie životnosti betónu.
  • Presné interpretácie výsledkov merania založené na nesubjektívnych algoritmoch. Výsledkom nedeštruktívneho merania železobetónovej konštrukcie je obrysové mapovanie rýchlosti korózie, elektrického odporu a korózneho potenciálu v reálnom čase.

 • Analýza stavu ochrany stavby pred účinkami bludných prúdov